Projekty

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Cílem MAP III. je nadále podporovat a rozvíjet proces strategického řízení a plánování, který vede k naplnění konkrétních cílů a vizí škol nejen dle územní strategie MAP a souvisejícího Strategického rámce MAP, ale i dle dílčích potřeb regionu, které jsou definovány v dílčích ročních akčních plánech (RAP).

Cílem výzvy, která je spolufinancována Evropskou unií je rozvoj v oblastech, které si naše mateřská škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj. Tím je v této výzvě vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, projektové dny v MŠ zaměřené na polytechnickou výchovu a možnost personálního posílení o školního asistenta.

Díky projektu Předškolákovo individualizované vzdělávání, který je financován Evropskou unií a je pod odborným vedením Pedagogicko-psychologické poradny STEP s.r.o. byl vytvořen nástroj iSophi Pedagogická diagnostika, který je určený pro práci učitele s dítětem. Hlavními výhodami tohoto diagnostického nástroje je jednoduchost používání a přehledné výstupy. Digitální záznam umožňuje srovnání diagnostiky dítěte ze dvou období. V tomto srovnávacím záznamu dobře pedagog vidí pokroky dítěte v jednotlivých oblastech. Záznam, který je určený pro rodiče, poskytuje souhrnnou zprávu o aktuálních úrovních dovedností dítěte, v jaké oblasti jsou jeho dovednosti již přiměřené, v jaké potřebuje mírnou podporu a kde má zatím výraznější potíže. Intenzivní podporu ve slabších oblastech umožňuje dětem pomůcka „iSophi SMART, která propojuje tradiční stavebnice s tabletem a pomáhá dětem zlepšovat se, zažívat při vzdělávání úspěch a dosahovat jejich osobního maxima.

Cílem výzvy, která je spolufinancována Evropskou unií je rozvoj v oblastech, které si naše mateřská škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Tím je například podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, projektové dny v MŠ nebo možnost personálního posílení o školního asistenta.

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v území ORP Rokycany. V rámci projektu jsou podporováni pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol formou mentoringu, síťování se zkušenými kolegy, navazování spolupráce s ostatními školami a dalšími vzdělávacími a kulturnímu subjekty, které se podílejí na vzdělávání dětí a žáků v regionu. Součástí projektu jsou i aktivity podporující klíčové kompetence a rozvoj potenciálu všech dětí.

Prostřednictvím polytechnické výchovy chceme rozvíjet znalosti a dovednosti v technickém prostředí. Manipulace s hmatatelnými předměty rozvíjí motoriku, zručnost, tvořivosti a fantazii. Chceme s dětmi objevovat okolní svět pomocí hmatu, sluchu, zraku. Vzít do ruky kladívka, šroubováky, pilky, stavebnice, které podporují kreativitu a fantazii. Čím více děti ovládají technické vymoženosti, tím méně času jim zbývá na pohybové aktivity a manuální činnosti. Proto bychom chtěly tyto dva světy rozumně vyvážit a propojit.

Hlavním cílem projektu je nastartování realizace dlouhodobé preventivní logopedické péče dětí předškolního věku. Na všech pracovištích máme vyškolené logopedické asistentky z řad našich učitelek, které poskytují základní logopedickou prevenci a spolupracují s rodiči ve prospěch především dětí s komunikačními problémy. Nové moderní pomůcky nám napomáhají zvyšovat zájem dětí o komunikaci a stimulovat všestranný rozvoj řeči.

Interaktivní tabule zakoupená díky Nadaci ČEZ obohacuje program MŠ o nové dovednosti v oblasti informačních technologií, které s sebou dnešní moderní doba přináší. Při práci s interaktivní tabulí rozvíjíme u dětí hravou a zábavnou formou pozornost, postřeh, logické myšlení, kreativitu i spolupráci s ostatními dětmi. Děti na jednotlivých úlohách spolupracují, učí se jeden od druhého, vzájemně si pomáhají a radí si. Digitální pomůcky nemohou nahradit lidský kontakt a přenos zkušeností, ale rozhodně můžou obohatit naši práci a možnosti rozvoje dětí dalšími směry.

Skip to content