Ředitelství

Slučující informace

NÁZEV ORGANIZACE: Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642, příspěvková organizace
Adresa organizace: Školní 642, 337 01 Rokycany

IČO: 70981434
číslo účtu: 78-3643090277/0100
datová schránka: 3u3kygv

RED IZO: 664000371
IZO (MŠ): 164000381
IZO (ŠJ): 164000399

Zřizovatel: Město Rokycany
Právní forma: obec
IČO: 00 259 047
Adresa: Město Rokycany | Masarykovo náměstí 1,Střed | 337 01 Rokycany

Školní
Čechova
Borek

Bc. Petra Stránská, MBA

ředitelka školy

Květuše Hrnčířová

Zástupkyně vedoucí MŠ ČECHOVA

Paní učitelka Krejčí

Bc. Renata Krejčí

VEDOUCÍ mš ŠKOLNÍ

Paní učitelka Zemanová

Václava Zemanová

VEDOUCÍ MŠ
BOREK

Paní učitelka Moulisová

Bc. Pavlína Moulisová

Ekonomka školy

Paní Picková

Věra Picková

Vedoucí školní jídelny

Povinné informace

NÁZEV ORGANIZACE: Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642, příspěvková organizace

 

Příspěvková organizace Mateřská škola Rokycany, Školní ulice 642 byla zřízena zastupitelstvem města Rokycany usnesením číslo 1060 ze dne 24. 9. 2002 a sídlí na adrese Školní 642, Rokycany, 33701. Zřizovací listina nabyla účinnosti 1. 1. 2003. 

Hlavním účelem a předmětem činnosti příspěvkové organizace je zabezpečení předškolní výchovy v mateřské škole a zabezpečení stravování dětí a zaměstnanců organizace ve školní jídelně. Tato činnosti je upravena v níže uvedených zákonech a prováděcích právních předpisech:

Zabezpečení předškolní výchovy v mateřské škole dle ustanovení § 33 až 35, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále ustanovení vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Stravování zaměstnanců organizace ve školní jídelně mateřské školy dle ustanovení § 2 a 3, vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřizovaných územními samosprávními celky, ve znění pozdějších předpisů.

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel. Ředitel je oprávněn jednat jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou.

Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace samostatně tak, že k jejímu napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis.

Základní pravomoci ředitele jsou vymezeny v § 3 zákona č. 564/1990 sb. O státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění.

Ředitel jmenuje a odvolává po předchozím souhlasu zřizovatele svého zástupce, který ho zastupuje v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti. Pro jednání a podepisování zástupce ředitele platí ustanovení odstavce druhého obdobně.

https://www.msskolni.cz/reditelstvi/

Mateřská škola Školní (sídlo)

Má tři podlaží, součástí jsou jídelny a kuchyně. Máme čtyři běžné a jednu speciální třídu. Všechny jsou vybaveny dostatečným množstvím hraček a pomůcek pro všestranný rozvoj dětí. Součástí školy je krásná a rozlehlá zahrada se vzrostlými stromy. Děti se svými dětskými zájmy a přirozenými potřebami jsou ve středu našeho zájmu.

https://www.msskolni.cz/skolni/

Mateřská škola Čechova (odloučené pracoviště)

Má čtyři pavilony, kde se nachází sedm tříd. Ty jsou vybaveny moderním nábytkem a hračkami, které odpovídají věku i zájmu dětí. Ke školním budovám patří zahrady, které stále průběžně modernizujeme. Cílem naší mateřské školy je vytvořit pro děti i jejich rodiče milé, harmonické a příjemné prostředí, na které budou rádi vzpomínat.

https://www.msskolni.cz/cechova/

Mateřská škola Borek (odloučené pracoviště)

Je jednotřídní škola venkovského typu, v které nabízíme dětem pobyt v klidném příjemném prostředí plném pohody a radosti. Součástí školy je rozlehlá školní zahrada, která dětem přináší zázemí pro přirozený rozvoj motorických dovedností. Menší kolektiv dětí nám umožňuje jejich maximální zapojení do všech činností a vytváří dojem místa, kde se všichni cítí jako doma.

https://www.msskolni.cz/trida-borek/

Kontaktní poštovní adresa

Sídlo: Školní 642, 337 01 Rokycany

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresa pro osobní návštěvu: shodná s poštovní adresou

Úřední hodiny

Úřední hodiny: 6.00 – 16.00, po telefonické domluvě – ředitel, zástupkyně řed., vedoucí

 Telefonní čísla

Telefonní spojení: 

ředitelka školy: Bc. Petra Stránská, MBA, mob.: 725 791 948, e-mail: ms.skolni@email.cz, skoroky@gmail.com

zástupkyně školy, vedoucí MŠ ČECHOVA: Květuše Hrnčířová, mob.: 601 555 290, e-mail: skoroky.cechova@gmail.com

vedoucí MŠ ŠKOLNÍ: Bc. Renata Krejčí, mob.: 725 974 860, e-mail: ms.skolni.s@gmail.com

vedoucí MŠ BOREK: Václava Zemanová mob.: 601 555 292, e-mail: skoroko.borek@gmail.com

Adresa internetových stránek

Webové stránkywww.msskolni.cz

Adresa podatelny

Školní 642, 337 01 Rokycany

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě:

USB flash disk, CD, DVD.

Elektronická adresa podatelny

E-mailová adresa: ms.skolni@email.cz

Datová schránka

ID datové schránky: 3u3kygv

Č. účtu: 78-3643090277/0100

70981434

Škola není plátcem DPH.

Seznam hlavních dokumentů

Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout

 • Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v ředitelně školy a dále na webu – veřejná sbírka listin https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=172470
 • Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Školní vzdělávací programy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy
 • Školní řád – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy
 • Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Soubor vnitřních směrnic a předpisů – v listinné podobě v ředitelně školy

https://www.msskolni.cz/reditelstvi/dokumenty-ke-stazeni/

Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu. Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout

 • Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí
  – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu
  – po předchozí domluvě s ředitelem školy
 • Doklady o přijímání dětí ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Záznamy z pedagogických rad – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – v listinné podobě v ředitelně školy

Rozpočet

Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách https://www.msskolni.cz/reditelstvi/dokumenty-ke-stazeni/

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy a na webových stránkách školy. https://www.msskolni.cz/reditelstvi/dokumenty-ke-stazeni/

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu MŠ, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nejdůležitější používané předpisy

Sdělení č. 104/1991 Sb., federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte 

Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ústava České republiky

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném a účinném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném a účinném znění (dále jen „správní řád“)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění

Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační z.), v platném a účinném znění ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném a účinném znění

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném a účinném znění

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění

Metodický pokyn k zajištění BOZP dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (podpůrný pokyn pro ostatní zřizovatele) – č. j. 37 014/2005–25

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky
a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška
o dokumentaci škol a školských zařízení)

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška č. 430/2001 Sb., o závodním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Vydané právní předpisy

Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v ředitelně školy a na webových stránkách školy https://www.msskolni.cz/reditelstvi/dokumenty-ke-stazeni/

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Poskytování informací

Poznámka

1.

Kopírování na kopírovacích strojích

A4 jednostranné

  2,00

2.

Tisk 

A4 černobílé

  3,00

 

 

A4 barevné

10,00

3.

Kopírování na magnetické nosiče

 

50,00

4.

Telekomunikační poplatky

Meziměstské

Dle platných tarifů 

5.

Poštovné a jiné poplatky

 

Dle platných tarifů

6.

Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy

 

Bezplatné

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada nákladů je příjmem školy.

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední tři roky vydána.

Vzory licenčních smluv nebyly zpracovány.

Výhradní licence

organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. https://www.msskolni.cz/reditelstvi/dokumenty-ke-stazeni/

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Podrobnější informace o úkonech orgánu veřejné moci naleznete na Portálu veřejné správy.

Skip to content