Znovuotevření od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

od 12.4.2021 mohou do provozu Mateřské školy Rokycany, Školní ulice 642, p. o. nastoupit tyto děti:

  • děti, které mají povinné předškolní vzdělávání
  • děti z třídy zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona
  • děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
zaměstnanci bezpečnostních sborů
příslušníci ozbrojených sil
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
zaměstnanci Úřadu práce České republiky
zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
zaměstnanci Finanční správy České republiky

Zákonní zástupci vybraných profesí se na docházce domluví s ředitelkou školy. Doloží potvrzení od zaměstnavatele.

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo 6. 4. 2021 mimořádné opatření na základě, kterého bude od 12.4.2021 povinné testování ve školách a školských zařízeních. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k tomu testování a souvislých opatřeních vydalo metodiku, která je přístupná na stránkách https://testovani.edu.cz/. Z těchto dokumentů je mimo jiné zřejmé:

Zákaz osobní přítomnosti dětí na vzdělávání ve škole, pokud nepodstoupí neinvazivní antigenní testování ve škole. Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také ty, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Antigenní test:

 *    musí být poskytnut školou a není tak možné využívat jiných testů.

  • musí být proveden v prostorách školy a není tak možné provádět testování doma.

* TESTUJÍ RODIČE

 Důležité je přijít (nejdéle do 7,45) s časovou rezervou 15 minut, změřit teplotu, vydezinfikovat ruce, dodržovat postup dle návodu a počkat 15 minut na vyhodnocení.

Test si provádí tzv. samoodběrem a není nutná asistence jiné osoby (zdravotníkem). V případě testování dětí je umožněna asistence při provádění testu zákonným zástupcem či jinou osobou, která musí mít písemný souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit. Jedná se o neinvazivní proces, kdy nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů), 2x týdně – vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Dle ust. § 858 zákona č. 89/2012 Sb. občan. zákon ve znění pozdějších předpisů rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají mj., v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání. Rodiče dle výše uvedeného ustanovení tak nesou zodpovědnost za možné nebezpečí, včetně ohrožení zdraví, které by způsobili nejen svému, ale i dalším dětem tím, že odmítají respektovat daná hygienická opatření.

Výše zmiňované je dobrovolné a bez Vašeho souhlasu k tomuto testování nemůže dojít.

Pokud s testováním nebo ochranou dýchacích cest (při vstupu do MŠ- rodiče musí mít vždy respirátor, děti ochranná maska/chirurgická rouška; děti po vyhodnocení testu s negativním výsledkem – mohou roušku sundat, v MŠ pobývají bez ní) nesouhlasíte, bude mít vaše dítě omluvenou absenci. (Pokud k tomuto přistoupíte, domluvíte se s paními učitelkami ve třídě na způsobu plnění úkolů – předškolní vzdělávání).

Není možné udělovat jakékoliv výjimky či povolit ústupky, pokud nejsou zákonodárnými orgány umožněny. Naší odpovědností je řídit organizaci, dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání dětí v souladu s platnou legislativou.

Těšíme se, až se v MŠ ze společných chvil budou moci radovat všechny děti!

Budeme vás o průběhu rozvolňování  informovat.

=>> Důležité informace k testování <<=

=>>Video návod – Jak správně provést test <<=

=>> Krizové ošetřovné – důležité informace <<=

=>> Krizové ošetřovné – otázky a odpovědi <<=

Skip to content